Fuurinkanzan อนิเมะ 18+

Fuurinkanzan อนิเมะ 18+ ไคตั้งอยู่เกือบใจกลางเกาะเรียกว่าภูมิภาคฮิโนโมโตะ (ตอนล่าง) มีสองประเทศชื่อฮิเซ็นและฮิโกะการต่อสู้ที่รุนแรงเกิดขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน

Read More